Advanced Diving Accident Life Support (ADALS)

Johdanto

Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen (SSLY), Puolustusvoimien Lääkintäkoulun sekä Suomen anestesiologiyhdistyksen yhteistyöprojektina käynnistynyt Sukellusonnettomuuden ensihoito –kurssi pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Kurssi on järjestetty vuorovuosin kotimaassa ja ulkomailla. Kurssin on tähän mennessä suorittanut hyväksytysti yli 100 henkilöä.

Historia

ADALS-konsepti ideoitiin 2000-luvun alussa SSLY:n piirissä. Tuolloin totesimme, että Suomessa ei ollut mitään terveydenhuoltohenkilöstölle suunnattua opetuskokonaisuutta, jonka avulla ammattilaiset voisivat vahvistaa valmiuksiaan erilaisten sukellusonnettomuuksien uhrien hoidossa. Maailmaltakaan ei löytynyt selkeästi sukellusonnettomuuksien alkuhoitoon erikoistunutta koulutuspakettia, vaan se oli suunniteltava itse. Luonteva yhteystyö löytyi nopeasti sukelluslääkäreiden, anestesiologi-ensihoitolääkäreiden sekä puolustusvoimien välille.
Nopeasti tuli myös selväksi, että opetuspaketti täytyy suunnata koko ensihoitoketjulle, siis myös pelastajille eli kaikille niille, jotka kohtaavat sukellusonnettomuuden uhreja työssään.

Sisältö

ADALS® -kurssi sisältää luento-osuuden, käytännön pienryhmätyöskentelyä, tutustumisen painekammioon, vesipelastusdemonstraation sekä alku- ja lopputentit, jotka perustuvat ennalta jaettuun materiaaliin (n. 100 sivua).
Lähiopetusta on 16 tuntia, ja ohjelma opetetaan kotimaan kurssilla kahden päivän aikana. Omatoimista opiskelua kurssi sisältää 15-20 tuntia.

Kurssin luentosisältönä ovat keskeiset sukelluslääketieteen ja ensihoidon teemat:
– sukellusonnettomuuksien epidemiologiaa, sukeltaminen Suomessa
– sukellusfysiikkaa ja -fysiologiaa soveltuvin osin, sukelluskaasujen merkitys (hypoksia, happimyrkytys, typpinarkoosi) sekä hiilidioksidiretentio
– sukellussairaus (DCI, decompression illness) riskitekijät, diagnostiikka ja hoito
– happihoidon ja ylipainehappihoidon periaatteet ja käytäntö
– sukeltajan barotraumat (keuhkot, korvat, nenän sivuontelot) ja niiden hoito
– hukkuminen: patofysiologia ja ensihoito
– sukeltajan termiset häiriöt – hypotermia ja hypertermia: patofysiologia ja ensihoito
– elvytys: up-date (voimassa olevat elvytysohjeet)

Pienryhmissä harjoitellaan hengitystien hallintaa (maski-paljeventilaatio, supraglottiset hengitystiemallit (LMA, LT), intubaatio), hoitoelvytystä, jänniteilmarinnan hoitoa kentällä, yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa, pohditaan sukellusonnettomuuden uhrin kuljettamista, case –tilanteita sekä tehdään koepaineistus painekammiossa (kotimaan kurssilla).
Ulkomaan kurssilla opetusohjelmassa on lisäksi sukeltajalle vaarallisten ja myrkyllisten merieläinten tunnistaminen ja ensihoito.

Alkutentti johdattelee aiheeseen monivalintakysymyksin sekä valmistelee vastaustekniikkaa varsinaiseen lopputenttiin, jonka läpipääsyraja on 70 %. Tentit perustuvat etukäteen toimitettavaan kurssimateriaaliin, joka kannattaa lukea hyvissä ajoin ennen kurssille tuloa. ADALS® –kurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään ADALS®-provider status sekä diplomi ja kurssimerkki. Kansainvälisen käytännön mukaan ADALS®-provider status on voimassa 4 vuotta, jona aikana se voidaan uusia ”refresher”-koulutuksella tai voimassaoloajan jälkeen käymällä koko kurssi uudestaan

Koska aika on rajallinen, oletamme että kurssilainen hallitsee jo peruselvytystekniikat. Osaaminen on todennettava joko tuoreella elvytyskurssitodistuksella tai muulla tavalla.

Opettajina toimivat kokeneet sukelluslääkärit sekä ensihoitolääkärit.

Erikoistuvaa lääkäriä kiinnostanee myös koulutuspisteet; Helsingin yliopisto on myöntänyt kurssista 16-28 tuntia koulutuspisteitä erikoisalasta riippuen mikäli opiskelija läpäisee lopputentin.

Vuonna 2023 HY antoi erikoistumispisteitä seuraaville erikoisaloille:

28 tuntia: anestesiologia ja tehohoito, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, sisätaudit, yleiskirurgia, kirurgia/runkokoulutus, sisätaudit/runkokoulutus.

16 tuntia: neurologia, työterveyshuolto, yleislääketiede.

Osallistuminen

Kurssi on sukeltavalle lääkärille tai sukellusseuran lääkärille erinomainen tapa päivittää tietojaan sukellusonnettomuuksien ensihoidosta. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä sukellustaustaa. Kurssi on avoin myös ensihoitajille, pelastajille sekä muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Kurssille voivat myös osallistua pitkän linjan sukelluskouluttajat, joilla on DAN Europen Diving First Responder –pätevyys tai vastaava, jotta tämän vaativan kurssin seuraaminen olisi mielekästä.